सूचना र जानकारी विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2024-06-30 आपुर्तीकर्ताले प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे   डाउनलोड  
2 2024-06-30 आशयपत्र जारी गरिएको बारे   डाउनलोड  
3 2024-05-14 जानकारी सम्बन्धमा।   डाउनलोड  
4 2024-02-23 छैठौं तहको स्तरवृद्धि सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
5 2024-02-14 Invitation for Bids(2080-10-28)   डाउनलोड  
6 2023-11-09 स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा नमूना फारम   डाउनलोड  
7 2023-08-23 बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
8 2023-07-23 परिपत्र अनुसार गर्नु गराउनु हुन सम्वन्धमा ।   डाउनलोड  
9 2023-06-07 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   डाउनलोड  
10 2023-05-19 प्रस्ताव आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा   डाउनलोड  
11 2023-05-19 प्रस्ताव आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा   डाउनलोड  
12 2023-05-07 प्रस्ताव आव्हानको सूचना   डाउनलोड  
13 2023-05-07 प्रस्ताव आव्हानको सूचना   डाउनलोड  
14 2023-05-07 प्रस्ताव आव्हानको सूचना   डाउनलोड  
15 2023-04-21 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   डाउनलोड  
16 2023-04-20 Invitation for bid   डाउनलोड  
17 2023-04-20 Invitation for bid   डाउनलोड  
18 2023-03-24 खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था चित्रण वि.स. २०७५   डाउनलोड  
19 2023-03-03 High Mast Tower Light जडानको लागि स्थान छनौट सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
20 2023-03-03 High Mast Tower Light जडानको लागि स्थान छनौट सम्बन्धमा ।   डाउनलोड