ऐन विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2023-03-24 खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९   डाउनलोड  
2 2023-03-24 प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७   डाउनलोड