श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, महोतरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
०४४-५२०४६८ wssdomahottari@madhesh.gov.np Mahottari

मधेश प्रदेश सरकार

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

(धनुषा, महोत्तरी) जलेश्वर

 

कर्मचारीहरुको विवरण 

सि.नं. नाम पद/तह सेवा/समुह/उपसमुह मोबाइल नं.
१.  श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा  ईन्जिनियर नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८५४०३१०३३
 २. राम गोविन्द यादव ईन्जिनियर नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८५४०२६३२०
 ३. बब्लु कुमार झा स. लेखा अधिकृत नेपाल प्रशासन ९८४४२२३०२३
 ४. होम कुमारी सुसलिङ्ग म.का. नेपाल विवध सेवा ९८१५८५७८५५
५. जित कुमार महतो सव-ईन्जिनियर नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८१८०४८३२५
६. ग्रीजेश यादव सव-ईन्जिनियर नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८६५२११५८३
७. राघवेन्द्र मिश्र खा.पा.स.टे. नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८४४२७४५८४
८. श्याम प्रसाद यादव खा.पा.स.टे. नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८४४२४४८५०
९. राम सेवक मण्डल ह.स.चा. नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग ९८४४३८३०६९
१०. धाम नरायण श्रेष्ठ का.स. प्रशासन ९८४४३८३७०१